آلمان کیت هواوی را در شبکه های 5G خود مجاز می داندآلمان گفته است که خوشحال است که فناوری هواوی را در شبکه های 5G خود قرار داده است.

دولت این کشور قرار است استفاده از کیت هواوی 5G را به عنوان بخشی از لایحه امنیتی جدید تصویب کند که قرار است این هفته پس از تصویب مجلس تصویب شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>