اپل واچ شما اکنون می تواند در صورت کمبود خطرناک آمادگی قلبی به شما هشدار دهداپل واچ شما اکنون می تواند در صورت کمبود تناسب اندام قلبی به شما هشدار دهد و وقت آن است که با پزشک خود در مورد چگونگی بهبود آن صحبت کنید.

ویژگی جدید Cardio Fitness Levels با عرضه iOS 14.3 و watchOS 7.2 همراه است و در ویژگی موجود VO2 max اپل واچ گسترش می یابد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>