این ابزار اندازه گیری می تواند یک بار و برای همیشه بحث برتری کوانتومی را حل کندارزیابی عملکرد و برتری رایانه های کوانتومی در مقایسه با رایانه های سنتی بسیار دشوار است ، به همین دلیل شرکت خدمات فناوری اطلاعات Atos نمره Q را معرفی کرده است.

نمره Q این شرکت میزان کارایی یک سیستم کوانتومی در کنترل انواع مشکلات زندگی واقعی را ارزیابی می کند که در مقایسه با سنجش ساده عملکرد تئوری یک کامپیوتر کوانتومی ، با رایانه های سنتی امروزی قابل حل نیستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>