این دفتر در ژانویه با کلیپ های جدید ، دیده نشده ، به طاووس می آیدپس از کسب موفقیت در Netflix در بخش بهتر دهه گذشته ، آفیس خدمات خود را برای سرویس پخش تلویزیونی Peacock TV NBC از اول ژانویه 2021 ترک خواهد کرد.

به مناسبت ورود برنامه به این سرویس ، NBC اعلام کرد که محتوای جدید و دیده نشده ای – مانند کلیپ زیر – و همچنین همه 201 قسمت نمایش خواهد داشت.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>