این ویژگی جدید Google Photos عکسهای شما را به تصاویر سینمایی سه بعدی تبدیل می کندGoogle Photos با یک ویژگی خانوادگی پسندیده که به زودی عکسهای شما را به عکس های سینمایی متحرک تبدیل می کند ، روحیه کریسمس را جلب می کند.

به گفته گوگل ، اضافه شدن جدید به ویژگی Memories این سرویس ، که از ویژگی های برجسته اخیر و قدیمی مجموعه عکس های شما است ، “از ماه آینده” در برنامه ظاهر می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir