باند آینده اپل واچ می تواند باعث افزایش عمدهتری باتری ساعت هوشمند جدید شود


اپل واچ 6 فقط سه ماه است که با ما است ، بنابراین مدتی طول می کشد تا یک مدل دیگر ظاهر شود – اما در صورت وجود می تواند با یک باند تقویت کننده باتری همراه باشد که پوشیدنی را برای مدت طولانی تری بین شارژها حفظ کند .

ثبت ثبت اختراع اپل که توسط Patently Apple مشاهده شد نشان می دهد که این غول فناوری در حال آزمایش باند های ساعت مجهز به باتری در داخل آن است و ظرفیت اضافی را به باتری نسبتاً کوچکی که بخشی از پوشیدنی است اضافه می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>