بررسی Microsoft Surface Pro 7


Microsoft Surface Pro 7 باید انواع مختلفی از پیروزی مایکروسافت باشد – یا حداقل فرصتی برای رفع نارسایی های قبلی ، Microsoft Surface Pro 6، داشته است. با این وجود ، یک بار دیگر ، خط سرفیس پرو نتوانسته است جهشی نسلی باشد که بسیاری از ما امیدوار بودیم و آنچه که قرار بود پیشرفت های حیاتی مورد نیاز خط را برای ادامه داشته باشد ، چیزی جز تکرار نیست.

نه اینکه دستگاه فاقد به روزرسانی باشد. Microsoft Surface Pro 7 داخلی داخلی چشمگیر و جدیدی دارد. هنوز هم ، این به دست آوردن قدرت ، عمر باتری آن را تحت تأثیر قرار داده است. و ، آنها فقط برای توجیه قیمت درخواست آن کافی نیستند ، به خصوص اگر مایکروسافت بخواهد قیمت جدید را جبران کند Surface Pro Xقدرت ضعیف و عمر باتری.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>