بهترین تلویزیون های 8K موجود برای خرید در سال 2020


بهترین تلویزیون های 8K کاری را انجام داده اند که فقط چند سال پیش غیرممکن به نظر می رسید: آنها ساخته اند وضوح 8K تلویزیون ها یک سرمایه گذاری ارزشمند به نظر می رسند.

نیازی نیست که به عقب برگردید ، زمانی که تلویزیون های 8K کار احمقانه ای بود ، محتوای 8K کم و در دسترس و فناوری (با استفاده از چهار برابر تعداد پیکسل های تلویزیون های 4K) هیچ کجا نزدیک به اولویت خریداران روزمره نیست. این واقعیت که پهنای باند پخش جریانی امروز از جریان های 8K پشتیبانی نمی کند ، یک تلویزیون 8K را بدون راه های زیادی برای پیگیری باقی می گذارد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>