بهترین توزیع های لینوکس برای مشاغل کوچک در سال 2020


بهترین توزیع های لینوکس ثبات ، پشتیبانی و سایر موارد را برای مشاغل کوچک فراهم می کند.

بهترین گزینه های لینوکس برای مشاغل کوچک

لینوکس برای استفاده توسط افراد و مشاغل به طور فزاینده ای دوستانه شده است ، بخشی از این تلاش برای جلب کاربران از ویندوز است ، اما همچنین به این دلیل که لینوکس نه تنها اینترنت گسترده تر بلکه اکثر سرویس های ابری را نیز به قدرت رسانده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>