بهترین نرم افزار غیرانتفاعی سال 2020


بهترین نرم افزار غیرانتفاعی به چنین سازمانهایی کمک می کند تا فعالیتهای روزمره خود را بهتر مدیریت و مدیریت کنند.

با این حال ، سازمانهای غیر انتفاعی از این جهت نیازهای منحصر به فردی دارند که باید بتوانند بسیاری از جنبه های مختلف را که معمولاً مشاغل عادی با آنها روبرو نیستند ، کنترل کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>