بهترین نرم افزار مدیریت هویت سال 2020: احراز هویت و برنامه های SSO


بهترین نرم افزار مدیریت هویت ، مدیریت و احراز هویت کاربران را با فرایندهای ورود به سیستم (SSO) برای دسترسی به برنامه ها آسان تر می کند و بنابراین به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سیستم هایی که کاربران نمی توانند استفاده کنند ، کمک می کند. این امر به ویژه در اولین مورد برای محافظت از داده ها و حفظ امنیت سایبری در برابر هکرها بسیار مهم است.

بهترین نرم افزار مدیریت هویت

این بدان معنی است که مدیریت هویت های دیجیتال با نرم افزار به یک وظیفه اساسی هم برای مشاغل و هم برای مصرف کنندگان تبدیل شده است. با افزایش سرقت هویت ، احتمال دسترسی غیر مجاز به داده های کاربر شما افزایش یافته است. بنابراین داشتن نوعی از نرم افزار مدیریت هویت به عنوان بخشی معمول از امنیت نقطه پایان ، ضروری شده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir