بهترین پلتفرم های پرسش و پاسخ و نظرسنجی در سال 2020


بهترین پلتفرم های پرسش و پاسخ و نظرسنجی می تواند بینش واقعی و عملی در مورد مشتریان و روابط تجاری شما داشته باشد.

هنگام اجرای یک رویداد ، یک جلسه تیمی یا گردهمایی از نوع دیگر ، گرفتن افکار فیلتر نشده مخاطبان می تواند به شما در دستیابی به بینش انتقادی کمک کند. بهترین سیستم عامل های پرسش و پاسخ و نظرسنجی این کار را انجام می دهند در حالی که با تشویق تعامل به هر رویدادی جرقه می زنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>