بهترین CCaaS در سال 2020: با مرکز تماس به عنوان سرویس ارتباطات تجاری


بهترین مرکز تماس به عنوان سرویس (CCaaS) به مشاغل این فرصت را می دهد تا با استفاده از نرم افزار ابری مرکز تماس مجازی را راه اندازی کنند.

همانند سایر سیستم عامل های نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) ، این امر انقلابی در مخابرات تجاری ایجاد کرده است زیرا خدمات و ویژگی هایی که قبلاً فقط برای شرکت های بزرگ در دسترس بود اکنون برای مشاغل کوچک قابل دسترسی است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>