بهترین CPaaS سال 2020: بستر ارتباطی به عنوان ارائه دهنده خدمات


بهترین CPaaS (بستر ارتباطی به عنوان یک سرویس) مدیریت ارتباطات یکپارچه با تجارت خود را ساده و آسان می کند.

در حالی که تغییر رو به رشدی به سمت ارتباطات یکپارچه به عنوان سرویس (UCaaS) مشاهده شده است ، اما تفاوت آن با CPaaS این است که به نظر می رسد ارتباطات مستقیماً در برنامه های اصلی تجاری ادغام می شوند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>