به دنبال تصاحب دیزنی ، حق رای دادن Alien به عنوان کمیک جدید مارول بازگشتاز زمان خرید کمپانی فاکس قرن بیستم توسط دیزنی ، حدس و گمان های زیادی درمورد اینکه چه اتفاقی برای برخی از مشهورترین – و خونین ترین امتیازات استودیو خواهد افتاد وجود دارد. آیا برای مثال خانه موش از یک فیلم جدید Alien پشتیبانی می کند؟

این س inال همچنان در هوا باقی مانده است ، اما تحت لوای مارول دیزنی ، امتیاز کلاسیک و ترسناک فضایی حداقل در قالب کتاب های مصور بازمی گردد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>