به روزرسانی Amazon Fire TV رابط را مرتب می کند – در اینجا بهتر استآمازون در حال ارائه یک به روزرسانی جدید و رابط کاربری جدید برای پخش کننده های رسانه ای جریان Amazon Fire TV Stick و Amazon Fire TV Stick Lite است که تعدادی از قابلیت های جدید استفاده از جمله مشخصات کاربر و توصیه های بهتر را معرفی می کند.

رابط کاربری جدید در رویداد سالانه رونمایی این شرکت که در ماه سپتامبر اتفاق افتاد اعلام شد ، اما اکنون فقط در دستگاه های آمازون ارائه می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>