توسعه دهندگان Cyberpunk 2077 وعده داده اند که “حواس پرت کننده” اشیا pha فالی بازی را وصله کنند


توجه: برخی از زبان بزرگسالان در این داستان دنبال می شود.

Cyberpunk 2077 بخاطر انبوهی از مسائل فنی در حال اجرا ، به ویژه در PS4 و Xbox One ، به درستی تنبیه شده است ، اما اکنون توسعه دهنده CD Project Red با مشکل دیگری روبرو شده است: به راحتی تعداد زیادی dildo در بازی وجود دارد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>