خواننده پنهان PDF Chrome تازه یک به روزرسانی بزرگ دریافت کرده است – در اینجا نحوه آزمایش آن آورده شده استGoogle Chrome اکنون می تواند PDF ها را در نمای نمایش تمام صفحه باز کند و همزمان دو صفحه را نمایش دهد ، و این یک گزینه مناسب برای خوانندگان PDF اختصاصی مانند Adobe Acrobat Reader است.

باز کردن PDF در مرورگر وب خود پس از بارگیری بسیار راحت است ، اما تاکنون Chrome در آن بخش کمبود داشته است. حتی اگر F11 را بزنید تا مرورگر خود را در حالت تمام صفحه باز کنید ، ابزارهای خاصی همچنان قابل مشاهده هستند ، از جمله میانبرهای پرونده اخیراً بارگیری شده در پایین پنجره. اگر گزارشی از Zoom یا Google Meet ارائه می دهید ایده آل نیست.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>