در بازی های ویدیویی هیچ خللی از مسابقه وجود ندارد


یادداشت سردبیر: این مقاله شامل زبان نژادپرستانه و همجنسگرایانه و مضامین جزئیات تجربیات نویسنده است که به نظر برخی خوانندگان توهین آمیز است.

اولین بار کی بود؟ یادمه انگار دیروز بود. این اولین Gears of War بود ، نسخه اصلی 360 ، Team Deathmatch ، چهار در مقابل چهار ، و در آن زمان Gamertag من vRic0v بود. ابتدا به عنوان تماشاگر به مسابقه پیوستم ، خودم را آماده کردم تا در تیم سه نفره باختن برچسب بزنم.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>