دستگاه های فناوری پوشیدنی می توانند به زودی هشدارهای ردیابی و ردیابی Covid را ارائه دهنددستگاه های پوشیدنی مانند مچ بندها و ساعت های هوشمند می توانند به زودی به عنوان بخشی از سیستم های ردیابی و ردیابی مبتنی بر بلوتوث برای مقابله با گسترش Covid-19 استفاده شوند.

اگر سیستم های هشدار در معرض نوردهی (ENS) در نزدیکی شخصی که بعداً با بیماری Covid-19 تشخیص داده شده است ، به آنها هشدار می دهد. این امر با به اشتراک گذاشتن شناسه های دستگاه ناشناس از طریق اتصال بلوتوث کوتاه برد حاصل می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>