رشد شبکه 5G در حال حاضر در جهان بیش از 4G استتحقیقات جدید نشان داده است که شبکه های 5G از نظر مشترکین از 4G جلوتر هستند زیرا دنیا از اتصال سریع برخوردار است.

به گفته تحلیلگران 5G Americas ، تعداد اتصالات 5G در کمتر از یک سال به 229 میلیون رسیده است ، چهار برابر سرعت رشد مشترکان 4G LTE.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>