روترهای D-Link VPN دارای مشکلات امنیتی عمده تری هستندآسیب پذیری قبلاً ناشناخته ای در روترهای VPN از D-Link کشف شده است که می تواند به مهاجم امکان کنترل کامل دستگاههای آسیب دیده را بدهد.

تیم تحقیقاتی آسیب پذیری (VRT) در شرکت مدیریت تهدیدات Digital Defense نقص تزریق دستور ریشه را در روترهای DSR-150 ، DSR-250 ، DSR-250 ، DSR-500 و DSR-1000AC D-Link کشف کرد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>