سهام PS5 اکنون در دسترس است – اما سریع حرکت کنید


اگر می خواهید PS5 را از کجا بخرید ، Target سهام PS5 را فقط لیست کرده است ، بنابراین سریع بررسی کنید که آیا تحویل کالا در منطقه شما موجود است یا می توانید به زودی کلیک کنید و جمع آوری کنید.

این احتمال وجود دارد که به دلیل تمایل مجدد ذخایر PS5 از قفسه ها پرواز کند ، بنابراین شما می خواهید سریع حرکت کنید – اما نتیجه این است که با سازماندهی سهام خود توسط Target بر اساس منطقه ، رقابت کمتری با شما روبرو می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>