سیستم های FireEye در حمله سایبری عمده از بین رفته اندیکی از بزرگترین شرکتهای امنیت سایبری در جهان که به اعتقاد خود یک حمله دولتی است هک شده است.

شرکت آمریکایی FireEye گفت که ابزارهای شرکت مورد استفاده برای آزمایش دفاع سایبری به سرقت رفته است ، در ابتدا مهاجمان قصد داشتند مشتریان دولتی را هدف قرار دهند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>