شما الان به AirPods Max اپل می خندید ، اما آخرین خنده اپل را خواهد خورد


AirPods Max اپل رسمی است. هدفون بیش از حد گوش و صدا برای حذف بی صدا از طریق بیانیه مطبوعاتی اعلام شد ، اما این امر مانع از فوران اینترنت در دریای نظرات نشده است – و به نظر می رسد تعدادی از افراد زیبایی شناسی یا قیمت هدفون های جدید را نفوذ نمی کنند .

برای کسانی که در شبکه های اجتماعی امتیازات “داغ” را کسب می کنند که مورد جدید AirPods Max چه بخشی از آناتومی را انجام می دهد یا به نظر نمی رسد – هشدار داده می شود.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>