ظهور Skynet: بازوی برای استفاده از نمونه های مبتنی بر باز AWS Graviton2 برای طراحی پردازنده های بهترAWS اعلام کرده است که Arm از پلتفرم رایانش ابری خود برای اکثر قریب به اتفاق بارهای اتوماسیون طراحی الکترونیکی (EDA) خود استفاده می کند.

طراح تراشه مستقر در انگلستان بارهای EDA خود را به AWS منتقل می کند و برای این کار از نمونه های مبتنی بر AWS Graviton2 استفاده می کند که توسط هسته های Arm Neoverse طراحی شده اند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>