غول های فناوری Modern Computing Alliance را برای انجام … کاری تشکیل می دهندغول های فناوری جهان با هم متحد شده اند و کنسرسیومی جدید با هدف رسیدگی به بزرگترین چالش های فناوری اطلاعاتی که امروزه شرکت ها در سراسر فناوری کامل از سیلیکون تا ابر قرار دارند ، تشکیل داده اند.

علاوه بر گوگل ، دل و اینتل ، اعضای بنیانگذار اتحاد محاسبات مدرن همچنین شامل Box ، Citrix ، Imprivata ، Okta ، RingCentral ، Slack ، VMWare و Zoom هستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>