فاکسکان با حمله باج افزار بزرگ مواجه شدغول الکترونیکی Foxconn که آیفون اپل و بسیاری دیگر از دستگاه های معروف را تولید می کند ، در یکی از پنج کارخانه خود در مکزیک قربانی حمله باج افزار شده است.

همانطور که توسط گزارش شده است رایانه، حمله باج افزار در آخر هفته شکرگذاری رخ داد و مهاجمان موفق شدند قبل از رمزگذاری دستگاه های خود ، پرونده های رمزگذاری نشده را از این شرکت بدزدند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>