فیلم Marvel’s Spider-Man 3 بهترین شخصیت شرور را از سه گانه اصلی بازگرداندآلفرد مولینا در حال گسترش دوباره نقش خود به عنوان Doctor Octopus – یا ‘Doc Ock’ است – با گسترش بازیگران فیلم بعدی Marvel Spider-Man ، در حرکتی که مطمئناً شاخکهای تقویت شده سایبرنت طرفداران را لرزاند.

داک اوک آنتاگونیست اصلی فیلم Spider-Man 2 2004 بود ، و به طور گسترده ای به عنوان نقطه اوج سه گانه سام رائمی دیده می شود – قبل از انبوه توده شرور که در نتیجه گیری این سه گانه ظاهر شد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>