مایکروسافت برای این اشکال ناراحت کننده ویندوز 10 رفع جزئی کرده استمایکروسافت برای برخی از مشکلات شناخته شده مربوط به دستگاه های ویندوز 10 با درایورهای صوتی خاص برای دستگاه های Conexant و Synaptics اصلاح جزئی را منتشر کرده است. این موضوع از ماه مه امسال در دست بررسی است.

پیش از این ، دستگاه های ویندوز 10 با سو mal عملکرد درایورهای Conexant یا Synaptics هنگام نصب به روزرسانی ، خطای توقف و “صفحه آبی مرگ” مخوف را دریافت می کنند. حفاظت دارای 25702662 و 25702673 به عنوان یک راه حل کوتاه مدت با مایکروسافت اعلام کرده است که هر دو موضوع مربوط به این موارد اکنون حل شده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>