مایکروسافت در مورد تبلیغات تهاجمی بدافزار هشدار داد که تقریباً همه مرورگرهای اصلی را هدف قرار داده استمایکروسافت در مورد “مداوم بد افزار کمپین »ساخته شده است تا تبلیغات جعلی را به نتایج جستجو تزریق کند و اطلاعات شخصی قربانیان را سیفون کند.

با توجه به الف اطلاع توسط این شرکت منتشر شده است ، این بدافزار حداقل از ماه مه در گردش است و می تواند در بیش از 30000 دستگاه در روز در اوج خود در تابستان پیدا شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>