مشارکت شرکت ها در پروژه های منبع باز ممکن است همیشه چیز خوبی نباشداگرچه دریافت کار برای کار با منبع باز ممکن است چیز خوبی باشد ، اما اگر علاقه شرکت به این پروژه به طور کامل کاهش یابد یا از بین برود ، پایداری پروژه را زیر سوال می برد.

این یافته بخشی از گزارش جامع جدید بنیاد لینوکس است که نشان می دهد تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان آن توسط کارمندانشان برای کمک به نرم افزارهای منبع باز پرداخت می شوند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>