مشاوره تخصصی درباره امنیت اعتماد صفر


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

نوامبر 2020

CW APAC: مشاوره تخصصی درباره امنیت اعتماد صفر

اعتماد صفر یک مدل امنیتی است که محیط سنتی را از بین می برد و تصور می کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود نمی توان به هیچ کاربر یا دستگاهی اعتماد کرد. در این کتاب راهنما ، Computer Weekly به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه بنگاه ها می توانند برای اطمینان از امنیت شبکه ، دستگاه ها و نیروی کار خود رویکردی با اعتماد صفر داشته باشند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>