چندین روز تمرین در هفته می بایست تمرین کرد؟ به جهت به عمل گرفتن هر مجموعه عضلانی به شیوهای تعدادی سطحی می بایست تمرینات گوناگونی انجام دهید. شما میتوانید بخش اعظم از ۲۰-۲۵ ست در هر جلسه تمرین کنید.سایت اد کوان .به شما سفارش می‌کنیم نخست حرکات تمرینی خویش را اهمیت ۳ ست آغاز نمایید و بعد از آن در صورت نیاز تعداد ستها را ارتقا دهید. بخش اعظمی از ما ایده های خاصی در ذهن داریم که چه چیزی به جهت نگهداری تناسب بهتر است و چه چیزی نیست. نیکی همین برنامه عضله سازی هست و به جهت کات نمودن نیست. درصورتیکه در تمرینات قدرتی مبتدی و تازه کار باشید مدت روزگار بیشتری طول میکشد تا سازش نسبت به تمرین حادثه بیفتد، ضمناً ممکن است به بیش از 6 تا 8 هفته زمان به جهت تغییر و تحول برنامه تمرین نیاز داشته باشید تا با همان روتین، عصبهای شما نیز در تمرین مهارت پیدا کنند و یاد بگیرید زمان انجام تمرینی خاص، ماهیچه ها را چطور حرکت دهید. از سوی دیگر هفتهای سه نوبت تمرین با وزنههای سنگین جای متعددی به جهت تمرینهای دیگر مثل هوازی یا تمرین در یک فن ورزشی تخصصی مثل فوتبال یا شنا باقی برنامه بدنسازی 5 جلسه ای نمیگذارد. در بالاترین نقطه لحظهای مکث نمایید و بهآرامی به نقطه آغاز بازگردید. براین اساس اینطور بگوییم که شما روزانه یک ساعت ورزش می کنید و سایر روز را فارغ از تحرک ادامه می دهید. خوب تر است که دسته مالامال فشار این ورزش ها (که فشار فراوان بیشتری بر تن وارد می کند و جراحت بیشتری می رساند) را حیاتی نوع ناچیز فشار آن، (مثل شنا و پیاده روی) به طور متناوب در برنامه بدنسازی خویش انجام دهید. شاون آرنت، دانشمند حوزه ورزش در مصاحبه حساس بیزینس اینسایدر می گوید بین ۲ جلسه تمرین اصلی ۳ جلسه تمرین در هفته تفاوت متعددی وجود دارد. همانطور که تفسیر دادیم، او‌لین نکته در ورزش بدنسازی همین هست که شما می بایست یک برنامه اختصاصی به خود و با دقت شرایط، هدف و فیزیک بدنی که دارید، داشته باشید تا بتوانید در این ورزش ترقی کنید.

ایندکسر