نشت Fujifilm GFX100S یک نام رسمی به جانور با فرمت متوسط ​​داده و به طراحی اشاره دارد


اخیراً شایعاتی مبنی بر اینکه دوربین فرمت متوسط ​​Fujifilm GFX100 به زودی جانشین کوچکتر می یابد – و اکنون به نظر می رسد ممکن است نامی برای شگفتی 102MP داشته باشیم.

با توجه به شایعات معتبر فوجی ، این دوربین Fujifilm GFX100S نامیده می شود – و این نامی است که چند سرنخ در مورد طراحی و سبک آن به ما می دهد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>