نقص های امنیتی 5G می تواند به هکرها اجازه دهد هویت شما را بدزدندتحقیقات جدید نشان می دهد که نقص های امنیتی جدی در فن آوری های شبکه 5G وجود دارد که می تواند هکرها را مختل کند و یا هویت شخصی را بدزدند.

نگران کننده این است که آسیب پذیری ها هم در شبکه های غیر مستقل 5G موجود و هم در شبکه های مستقل آینده کشف شده اند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>