هدایای آموزشی برای کودکانی که شما فقط نمی توانید آنها را از کامپیوترهایشان پاره کنید


والدین می دانند که گاهی اوقات ، بهتر است تن بدهند و بگذارند دستگاه های محبوب خود را داشته باشند فقط برای حفظ آرامش. اگر می خواهید این وسایل را از دستان کوچک و محکم بچه های خود بیرون بیاورید ، چرا در عوض از آن برای منافع خود (یا بهتر بگوییم آنها) استفاده نمی کنید؟

فقط به این دلیل که آنها در این نبرد برای امتیاز فناوری پیروز شده اند ، این بدان معنا نیست که شما به عنوان والدین شکست خورده اید. روش های بهتر و آسان تری برای پیروزی در جنگ وجود دارد. زمان صفحه نمایش همیشه به معنای اتلاف وقت کامل نیست ، و روشهایی برای استفاده م itثر از آن وجود دارد تا هرکسی به خواسته خود برسد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>