همه نسخه های Kubernetes در معرض خطر حمله قرار دارندیک آسیب پذیری بدون وصله مرد در میانه (MiTM) کشف شده است که تمام نسخه های Kubernetes را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند از راه دور توسط مهاجمان مورد سو استفاده قرار بگیرد.

آسیب پذیری شدت متوسط ​​، که سال گذشته توسط Eevenne Champetier توسط Anevia کشف شد و به عنوان CVE-2020-8554 ردیابی شد ، یک مهاجم را قادر می سازد بدون ایجاد تعامل با کاربر ، از طریق غلاف ها (یا گره ها) خدمات و غلاف ها را ایجاد یا ویرایش کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>