هوش مصنوعی می تواند تا سال 2030 جایگزین انسان در امنیت سایبری شودیک مطالعه جدید نشان داده است که بسیاری از رهبران فناوری اطلاعات نگرانند که در ده سال آینده شغل آنها با هوش مصنوعی جایگزین شود. به طور خاص ، این اعتقاد راسخ وجود دارد که نقش های امنیت سایبری در نهایت کاملاً خودکار خواهند شد ، و نیازی به مداخله انسان نیست.

به دنبال مصاحبه با 500 تصمیم گیرنده IT در انگلیس ، Trend Micro دریافت که بیش از دو پنجم (41٪) معتقدند هوش مصنوعی جایگزین نقش آنها تا سال 2030 خواهد شد. سال ها.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>