هکرها اطلاعات مربوط به واکسن Pfizer Covid-19 را می دزدندتولیدکنندگان یکی از پیشروترین واکسن های Covid-19 اعتراف کردند که این حمله در سایبری آشکار مورد هدف قرار گرفته است. شرکت آمریکایی Pfizer و شریک آلمانی آن BioNTech ، که در مجموع اولین واکسن Covid را برای دستیابی به تأیید در غرب تولید کرده اند ، تأیید کردند که “دسترسی غیرقانونی” به اسناد مربوط به ساخت واکسن انجام شده است.

اطلاعات کمی از حمله ، از جمله محرک های احتمالی ، یا زمان و چگونگی حمله شناخته شده است. با این حال اعتقاد بر این است که اطلاعات شخصی مربوط به شرکت کنندگان در آزمایش واکسن به خطر نیفتاده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>