چالش های غیرمنتظره کار از راه دوراکنون تقریباً کلیشه ای است که پیشنهاد می کنیم سال 2020 سالی مانند سالهای دیگر باشد. از قفل شدن کامل ملی تا محدودیت های گسترده در تعامل اجتماعی ، دشوار است تصور کنید که چگونه کسی ، در هر کجا به نوعی تحت تأثیر قرار نگرفته است.

برای مشاغل ، دفاتر طرح باز با تیم هایی که در مجاورت یکدیگر کار می کنند به سادگی با اقدامات لازم برای محدود کردن شیوع بیماری همه گیر سازگار نیست. بنابراین ، مطابق با الزامات قانونی در بسیاری از کشورها ، شرکت ها با کار دشواری مواجه شده اند و می توانند به محیطی کار کنند که کارمندان از راه دور کار می کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید