چگونه امنیت بعد از Covid-19 متفاوت خواهد بود


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

15 دسامبر 2020

چگونه امنیت بعد از Covid-19 متفاوت خواهد بود

در هفته نامه رایانه ای این هفته ، دنیای امنیت سایبری احتمالاً هرگز به حالت قبل از همه گیری خود باز نخواهد گشت – ما به آینده نگاه می کنیم. ترکیبی از کار از راه دور و جریان ویدئو فشار بیشتری بر شبکه ها وارد می کند. و ما به چگونگی تغییر تحول دیجیتال در نحوه کارکرد مراکز تماس نگاه می کنیم. شماره را هم اکنون بخوانید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>