کارت های مرجع AMD Radeon RX 6800 و 6900 ممکن است از قبل قطع شده باشندبر اساس گزارش ها ، AMD قبلاً کارت های مرجع Radeon RX 6800 و RX 6900 خود را متوقف کرده است.

نشریه فرانسوی Cowcotland ادعا می کند که طرح های مرجع ساخته شده توسط AMD (MBA) Radeon RX 6800 ، RX 6800 XT و RX 6900 XT دیگر ساخته نخواهند شد.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>