کارمندان Google در اکثر سال 2021 از خانه کار خواهند کردروند WFH بعد از اینکه گوگل به کارمندان خود گفت که برای اکثر سال آینده باید از راه دور کار کنند ، هیچ نشانه ای از کند شدن نشان نمی دهد.

اگرچه قبلاً به کارمندان گفته شده بود که می توانند از ژانویه به دفتر برگردند ، اما طبق یک ایمیل شرکت داخلی که توسط نیویورک تایمز مشاهده شده است ، این امر تا سپتامبر عقب مانده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>