کارکنان اپل تا تابستان 2021 به دفتر بر نمی گردندتیم کوک پس از انتقال به خانه از اوایل سال جاری ، نشان داد که کارمندان اپل به این زودی ها به دفتر برنخواهند گشت.

همانطور که برای اولین بار توسط گزارش شده است بلومبرگ، کوک در یک جلسه اخیر تالار شهر مجازی گفت که “به نظر می رسد” که اکثر تیم های شرکت تا ژوئن سال آینده به کار از راه دور ادامه دهند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>