گفته می شود نگاه بعدی ما به الدن رینگ “ماه ها و ماه ها” با ما فاصله نداردبر اساس گزارش اخیر ، به روزرسانی اکشن RPG Elden Ring از اکشن مورد انتظار FromSoftware می تواند در آستانه قرار باشد.

این گزارش از جانب روزنامه نگار جف گروب (از طریق VGC) ارائه شده است که اخیراً گمانه زنی های خود را در مورد اینکه چرا الدن رینگ در جوایز بازی دسامبر غایب بود ، علی رغم اینکه جایزه خود را در یک ویدیوی اخیر GamesBeat از دست داد ، ارائه داد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>