گفته می شود Cyberpunk 2077 با برخی از پردازنده های AMD Ryzen عملکرد ضعیفی دارد


Cyberpunk 2077 در پردازنده های AMD کاملاً پتانسیل خود را ندارد ، یا حداقل این مورد با بازخورد آنلاین زیادی همراه است.

VideoCardz گزارشی در مورد Reddit در مورد این موضوع کشف کرد ، که به نظر می رسد در مورد SMT کار نمی کند – این همزمان چند رشته است ، و اشکال آشکار به این معنی است که پردازنده های AMD فقط از هسته های فیزیکی خود استفاده می کنند ، به جای تعداد کامل رشته های موجود در آنها .


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>