گوگل سیستم عامل Fuchsia خود را برای عموم باز می کندتقریباً نیم دهه از انتشار اولین اخبار در مورد سیستم عامل Google Fuchsia ، این شرکت اعلام کرده است که در حال گسترش جامعه منبع باز Fuchsia و باز کردن آن برای مشارکت های مردمی است.

سیستم عامل Fuchsia گوگل کمی معما است و این شرکت با وجود کد موجود در GitHub از سال 2016 ، بندرت در مورد آن صحبت می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>