Samsung Galaxy Note 21: آنچه می خواهیم ببینیم


Samsung Galaxy Note 20 در زمان نگارش مدت زیادی از فروش خارج نشده است ، اما شما می توانید شرط بندی کنید که Samsung در حال حاضر روی Samsung Galaxy Note 21 (یا همانطور که ممکن است Galaxy Note 30 نامیده شود) کار می کند.

جای تعجب است که ما هنوز چیز زیادی در مورد آن نمی دانیم ، اما در حال حاضر چند نشت و شایعه وجود دارد که همه آنها را در زیر خواهید یافت. ما هر زمان مورد جدیدی را می شنویم به این مقاله اضافه خواهیم شد ، بنابراین اگر به پرچمدار بعدی سامسونگ علاقه مند هستید ، مرتباً بررسی کنید.
منبع: tadrisriazi-news.ir